Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/COFUND: Co-funding of Regional, National and International Programmes

Fellowship Programmes

CEL

Rozwój naukowy i poszerzanie kompetencji doświadczonych naukowców jest głównym celem dofinansowywania przez Komisję Europejską badawczo-szkoleniowych programów grantowych istniejących lub nowo utworzonych przez instytucje krajów członkowskich UE, stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 lub uprawnione organizacje międzynarodowe.

ADRESACI

Granty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców (ER – Experienced Researchers) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy spełniają dwa warunki formalne:

(1) mają stopień doktora, a w przypadku jego braku przynajmniej cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);

(2) nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu COFUND.

Mogą zdarzyć się odstępstwa od tej ogólnej zasady dla pojedynczych projektów COFUND.

ZASADY GRANTU

Projekty COFUND z reguły są realizowane przez jedną instytucję (np. krajową agencję przyznającą granty, uczelnię, instytut badawczy lub instytucję prywatną), czasami we współpracy z różnymi partnerami z różnych krajów czy sektorów, znajdującą się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z H2020.

Oferty poszczególnych programów będą się różnić, np. mogą być otwarte dla wszystkich dziedzin lub koncentrować się na określonej dyscyplinie, mogą oferować wyjazdy lub przyjazdy z/do krajów pozaeuropejskich. Ich cechą wspólną jest zapewnienie naukowcom swobody w wyborze tematyki badań i instytucji goszczącej. Dodatkowo w ramach programu oferowane są różnego rodzaju szkolenia, w tym z umiejętności pozabadawczych, staże w sektorze pozaakademickim, czy udział w konferencjach oraz działaniach popularyzujących naukę. Długość grantów indywidualnych zazwyczaj waha się pomiędzy 12 a 36 miesięcy.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowcy realizujący granty powinni być zatrudnieni na podobnych warunkach, jak inni pracownicy danej instytucji i być objęci pełnym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Otrzymują wynagrodzenie – minimalna kwota to 3675 €/osobomiesiąc (w zależności od programu i kraju kwoty te mogą być wyższe), przy czym obejmuje ona podatki tak instytucji, jak i naukowca zgodne z obowiązującym prawodawstwem danego kraju. Instytucja zapewnia również pokrycie kosztów badań i szkoleń.

ZASADY APLIKOWANIA

Instytucje realizujące projekty COFUND mają obowiązek ogłaszać konkursy ze szczegółowym podaniem wymogów i zasad. Dokonują selekcji wśród nadesłanych zgłoszeń (zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Z wybranymi kandydatami podpisywane są umowy zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem, przy czym Komisja Europejska preferuje czasowe umowy o pracę.

Oferty poszczególnych programów są dostępne w poniższych bazach danych. Ułatwieniem dla naukowców jest możliwość zamieszczenia na portalu EURAXESS swojego CV i automatycznego otrzymywania sprofilowanych ofert pracy i grantów.

  • Baza ofert pracy i grantów na europejskim portalu EURAXESS

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2018 12.04.2018 17.09.2018 (17:00) 50 mln € link do konkursu
2019 04.04.2019 26.09.2019 (17:00) 50 mln € link do konkursu

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

  • Strona KPK PB UE poświęcona MSCA.
  • Strona KE poświęcona Działaniom Marii Skłodowskiej-Curie (informacje o zasadach aplikowania i realizacji grantów, baza zaakceptowanych projektów oraz ofert pracy w ramach projektów MSCA).
  • Europejski portal dla naukowców EURAXESS (informacje i pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich; oferty pracy i grantów dla naukowców).
  • Polski portal dla naukowców EURAXESS (informacje o kwestiach prawno-administracyjnych związanych z wyjazdem z Polski; baza ofert pracy i grantów polskich i zagranicznych instytucji).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.